Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Regulamin - poniższe postanowienia i reguły użytkowania Serwisu Apteka-Krakow.pl
  2. Serwis - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: http://www.apteka-krakow.pl lub http://apteka-krakow.pl;
  3. Usługodawca - Właściciel strony Apteka-Krakow.pl Krystian Korzycki, zwany również „Administratorem strony”
  4. Użytkownik anonimowy - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu Apteka-Krakow.pl która poprzez odwiedzenie Serwisu uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę i informacji publikowanych przez Użytkowników zarejestrowanych.
  5. Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu Apteka-Krakow.pl i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do dodatkowych usług oferowanych przez Usługodawcę.
  6. Wpis - zbiór informacji na temat Placówki umieszczony na Serwisie;
  7. Właściciel wpisu - status nadawany zarejestrowanemu Użytkownikowi, który jest osobą upoważnioną do zarządzania informacjami o Aptece.
  8. Aptekarz - Użytkownik będący właścicielem apteki, punktu aptecznego lub placówki zajmującej się sprzedażą leków, publikujący informacje o własnym punkcie sprzedaży leków itp. Aptekarzem może być też osoba upoważniona przez właściciela apteki do publikowani tych informacji.
  9. Apteka lub Placówka - miejsce fizyczne świadczenia usług farmaceutycznych, sprzedaży leków itp, przez Aptekarza lub osoby przez niego do tego upoważnione.
  10. Moja apteka - Zbiór wpisów umieszczonych przez Użytkownika zarejestrowanego.
  11. Konto - wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem zarejestrowanym lub Aptekarzem, który po zalogowaniu czyli podaniu loginu i hasła jest upoważniony do publikowania informacji dotyczących własnych placówek.
  12. Usługa - usługa polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych potocznie zwanych internetem na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika anonimowego lub Urzytkownika zarejestrowanego, bez jednoczesnej obecności stron.
  13. Link - adres internetowy inaczej zwany hiperłączem do strony lub podstrony internetowej.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę są na podstawie tego Regulaminu.
 3. Regulamin ten jest wiążący dla Użytkownika anonimowego i Urzytkownika zarejestrowanego bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1.  Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom zarejestrowanym publikowanie informacji o własnych Placówkach posegregowanych wg dzielnic i ulic Krakowa lub innych kategorii;
  2. udostępnia wyszukiwarkę Aptek;
  3. powiadamia o akceptacji wpisu lub jej braku;
  4. umożliwia Aptekarzom podawanie i edytowanie informacji o swojej Aptece;
  5. informacje o Aptekach publikowane są w formie wykazu, miejsce na listach aptek: „Apteka w dzielnicy“ lub „Apteka przy ulicy“(dotyczy Aptek znajdujących się w okolicy wskazanej ulicy) zależy od kolejności zgłoszeń oraz wartości merytoryczne dla odwiedzających.
 2. W większości dostęp do usług Serwisu jest bezpłatny: przeglądanie, wyszukiwanie lub np dodawanie wpisów darmowych. Płatne usługi są zamawiane bezpośrednio przez zainteresowanych za pomocą formularza kontaktowego pod adresem internetowym http://apteka-krakow.pl/contact .
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za wybrane prze siebie usługi dostępne w ramach Serwisu i zobowiązuje się wcześniej poinformować o ewentualnych zmianach.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. Warunki techniczne korzystania z Usług to posiadanie:
  1. dostępu do sieci Internet,
  2. własnego konta e-mail,
  3. przeglądarki internetowej, jednej z następujących: Firefox, Opera, IE, Chrome, Safari, zaktualizowanej do najnowszej wersji,
  4. w przypadku chęci odczytania-zeskanowania kodu QR wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w aparat fotograficzny oraz odpowiednie oprogramowanie umożliwiające zeskanowanie kodu QR. Więcej instrukcji skąd pobrać i jak zainstalować takie oprogramowanie można znaleźć na łamach Serwisu,
  5. w przypadku chęci skonfigórowania nawigacji w telefonie, za pomocą kodu QR zawierającego współrzędne GPS Placówki, wyżej wymieniony telefon komórkowy musi być wyposarzony w nadajnik GPS oraz odpowiednie oprogramowanie zawierające mapę polski takie jak np: Mapy Google lub inne potrafiące odczytać szerokość i długosć geograficzną. 
 2. Każdy kto akceptuje ten regulamin może zapoznawać się z informacjami wybranych Aptek, skanować kody QR i korzystać z wyszukiwarki Serwisu i zgłaszać nadużycia za pomocą formularza kontaktowego.
 3. Użytkownik zalogowany może ponadto dodawać, edytować lub usówać informacje o własnych Aptekach;
 4. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika. Następuje ono po podaniu takich danych: loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła Użytkownika, ustalanych podczas rejestracji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usług w dowolnym czasie w związku z modernizacją, przebudową lub pracami konserwatorskimi Serwisu.
 6. Usługodawca nie odpowiada za ewentualny brak dostępu do Usług wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 7. Usługodawca stara się dopilnować by informacje zamieszczone przez Aptekarzy były prawdziwe i nie zawierały form reklamy, lecz nie daje na to żadnych gwarancji i w żaden sposób nie odpowiada za to wobec Urzytkowników anonimowych, Urzytkowników zarejestrowanych i prawa polskiego.
 8. Aptekarz akceptując Regulamin bierze do swojej wiadomości, że tylko i wyłącznie on bierze pełną odpowiedzialność za umieszczane przez siebie treści i dopilnuje by treści te były zgodne z prawem polskim i powszechnie przyjętymi normami społecznymi(nie będzie umieszczał treści obraźliwych, rasistowskich, pornograficznych itp).

§4. Dodawanie Wpisów i informacji o Aptekach

 1. Każdy Właściciel Apteki może utworzyć Wpis dotyczący swojej Placówki. W tym celu musi dokonać rejestracji w Serwisie przechodząc przez link „Moja apteka“ a następnie „Utwórz nowe konto“ i dalej podążając za wskazówkami w Serwisie.
 2. Zbiór informacji o Aptece zwany Wpisem opatrywany jest przez Urzytkownika zarejestrowanego nazwą apteki, której informacje te dotyczą.
 3. Nazwa apteki, o której mowa w punkcie 1. tej ustawy, może składać się tylko i wyłącznie z:
  1. właściwej nazwy Apteki,
  2. nazwy firmy właściciela jeśli tylko w ten sposób można zidentyfikować Aptekę,
  3. skrótowej nazwy rodzaju działalności np: „S.C.“,
  4. słowa „Apteka“,
  5. nazwiska i imienia Właściciela/li Apteki,
  6. w przypadku gdy Aptekarz posiada kilka Aptek o tej samej nazwie wtedy należy dodać na końcu, po myślniku, nazwę dzielnicy lub ulicy, przy której znajduje się Placówka.
 4. Podstawowe informacje o Aptece obejmują: nazwę apteki wspomnianą w pt. 1. i 2. tej ustawy, dzielnicę, kod pocztowy, miasto, nazwę ulicy/placu itp, nr lokalu i informację czy lokal jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 5. Utworzenie Wpisu wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o Aptece.
 6. Wpisy są przypisane do Aptekarza są opatrywane Nazwą użytkownika przyjętą przez Użytkownika zarejestrowanego podczas rejestracji.
 7. Wpisy Aptekarza są zebrane razem pod Linkiem „Moja apteka“ i można je zobaczyć w liście „Moje wpisy“.
 8. Wpisy muszą dotyczyć tylko i wyłącznie Placówek Aptekarza zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa.
 9. Aptekarz ma prawo umieszczać we Wpisach tylko i wyłącznie prawdziwe informacje przydatne dla konsumentów. Informacje te pod żadnym pozorem nie mogą posiadać charakteru reklamowego.
 10. Informacje nie mogą naruszać prawa ani norm społecznych. Przedewszystkim niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści itp.
 11. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych we Wpisach.
 12. Kody QR we wpisach są generowane automatycznie przez Serwis na podstawie informacji dodanych przez Aptekarza.
 13. Dodawany Wpis należy przydzielić do odpowiedniej dzielnicy Krakowa, w której znajduje się Apteka. Dzielnicę Aptekarz wybiera w formularzu dodawania Wpisu.
 14. Użytkownik zapewnia, że wystawione przez niego informacj są prawdziwe.
 15. Aptekarz wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie treści, zamieszczonych przez siebie we Wpisach.
 16. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie Wpisów tej samej Apteki.
 17. Aptekarz ma prawo umieścić tyle wpisów ile posiada Placówek
 18. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania Wpisu lub wybranych informacji a opublikowane usunąć, jeżeli nie są zgodne z Regulaminem lub polskim prawem.
 19. Usługodawca ma prawo usunąć wybrane konto użytkownika, jeżeli nie przestrzega on Regulaminu.
 20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji dodawanych przez Użytkowników zarejestrowanych lub Urzytkowników anonimowych.
 21. Tylko Usługodawca ma prawo umieszczać wpisy fikcyjne. Mogą one być publikowane w celach demonstracyjnych lub na potrzeby testowania poprawnego działania Serwisu.

§5. Warunki zawarcia i rozwiązania umówy o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta.
 2. Użytkownik Rejestrując Konto wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. W przypadku cofnięcia akceptacji na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zarejestrowany zobowiązuje się jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta z Serwisu lub powiadomienia Usługodawcy o wycofaniu zgody.
 4. W celu rejestracji Urzytkownik anonimowy wypełnia formularz umieszczony na stronie http://apteka-krakow.pl/user/register . Pod ten adres może przejść również wybierając na Serwisie Link „Moja apteka“ a następnie „Utwórz nowe konto“.
 5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom zarejestrowanym dostęp do danych umieszczonych przez Użytkownika zarejestrowanego i daje możliwość ich uzupełniania i poprawienia. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych nie publikowanyech we Wpisach(czytaj pt. 15. ustawy 4) osobom trzecim bez zgody Aptekarza, chyba że zażąda tego uprawniony organ.
 6. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika zarejestrowanego danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających te dane.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zarejestrowanego zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Koncie użytkownika odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną pod Linkiem http://www.apteka-krakow.pl/prywatnosc oraz, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 8. Poprzez rejestrację i aktywację Kontaw w Serwisie Użytkownik zarejestrowany:
  1. zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował całkowitą treść Regulaminu;
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie treści Wpisów dodanych przez siebie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. potwierdza autentyczność danych umieszczanych w Serwisie;
  4. wyraża zgodę na wysyłanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto e-mail komunikatów systemowych, technicznych przerwach w działaniu Serwisu, nowych funkcjach, zmianach w Regulaminie oraz informacji handlowych.
 9. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
 10. Na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje wiadomość, zawierającą Link. Uruchomienie tego Linka lub zalogowanie przy pomocy hasła podanego w tej wiadomości powoduje aktywację konta i umożliwia kolejne logowania.
 11. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 12. Użytkownik zarejestrowany może rozwiązać umowę poprzez skasowanie swojego konta.
 13. Rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny może Każda ze Stron.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika zarejestrowanego jest niezgodne z regulaminem, polskim prawem lub godzi w wizerunek Serwisu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, funkcji oraz sposobu działania Serwisu, w tym również usuwania wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi zarejestrowanemu jak i Użytkownikowi anonimowemu nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§6. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca miomo strarań by treści umieszczane w Serwisie były zgodne z prawem i normami społecznymi nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika zarejestrowanego lub Urzytkownika anonimowego.
 2. Użytkownik zarejestrowany i Użytkownik anonimowy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa, bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za próbę podszycia się pod Aptekę konkurencji, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich czy praw pokrewnych, podanie nieprawdziwych danych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
 3. Usługodawca podkreśla, że korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika anonimowego i Użytkownika zarejestrowanego. Żadne informacje, materiały i/lub dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich przydatności, wartości, kompletności, zupełności czy użyteczności.
 4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne lub prawne oferowanych bezpłatnych produktów oraz za należytą jakość towarów i bezpłatnych usług. Nie odpowiada też za skutki spowodowane przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu np: ewentualnego niewykonania lub nienależytego wykonania usług itp., zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań itd.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy za jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne świadczeń odpłatnych.
 6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu ani w całości, ani w części.
 7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego powiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, dostarczonych przez Użytkownika anonimowego lub Użytkownika zarejestrowanego i/lub uniemożliwienia mu do tych danych dostępu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tych Użytkowników za szkody powstałe w wyniku braku dostępu do tych danych.

§7. Zgłaszanie zastrzeżeń i postępowanie reklamacyji

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań w zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu i razie potrzeby udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Zastrzeżenia co do rzetelności artykułów, Wpisów lub inne zastrzeżenia, uwagi lub sugestie dotyczące Serwisu zgłasza się za pośrednictwem formulaża kontaktowego pod adresem http://apteka-krakow.pl/contact .
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres e-mail podany w formulażu kontaktowym.
 4. Problemy w funkcjonowaniu Serwisu i inne uwagi związane ze świadczonymi usługami w Serwisie mogą być reklamowane przez Użytkowników i będą rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia tego na adres: za pomocą formularza kontaktowego. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi o przyczynach opóźnienia i poda inny termin.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w niektórych przypadkach np: jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.
 6. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje użytkownikom po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników pocztą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail, prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 2. Użytkownik zarejestrowany ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, nieprawidłowego lub należącego do innej osoby lub podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w pt. 1. ustawy 8 Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.